Maps of Republic of Korea (South Korea)

Vector map of cities and 'counties' of the Republic of Korea (South Korea) with the name of cities and administrative divisions in Latin characters and Hangul (Korean). 

16 metropolitan city

Busan Gwang'yeogsi [Pusan-Kwangyokshi], Chungcheongbugdo [Ch'ungch'ongbuk-do], Chungcheongnamdo [Ch'ungch'ongnam-do], Daegu Gwang'yeogsi [Taegu-Kwangyokshi], Daejeon Gwang'yeogsi [Taejon-Kwangyokshi], Gang'weondo [Kang-won-do], Gwangju Gwang'yeogsi [Kwangju-Kwangyokshi], Gyeonggido [Kyonggi-do], Gyeongsangbugdo [Kyongsangbuk-do], Gyeongsangnamdo [Kyongsangnam-do], Incheon Gwang'yeogsi [Inch'n-Kwangyokshi], Jejudo [Cheju-do], Jeonrabugdo[Chollabuk-do], Jeonranamdo [Chollanam-do], Seoul Teugbyeolsi [Seoul-T'ukpyolshi], Ulsan Gwang'yeogsi [Ulsan-Kwangyokshi],