Maps of Japan

vector map of Japan Illustrator and SVG files free download, free to use 

47 Perfecture

Aiti [Aichi], Akita, Aomori, Ehime, Gihu [Gifu], Gunma, Hirosima [Hiroshima], Hokkaidô [Hokkaido], Hukui [Fukui], Hukuoka [Fukuoka], Hukusima [Fukushima], Hyôgo [Hyogo], Ibaraki, Isikawa [Ishikawa], Iwate, Kagawa, Kagosima [Kagoshima], Kanagawa, Kôti [Kochi], Kumamoto, Kyôto [Kyoto], Mie, Miyagi, Miyazaki, Nagano, Nagasaki, Nara, Niigata, Ôita [Oita], Okayama, Okinawa, Ôsaka [Osaka], Saga, Saitama, Siga [Shiga], Simane [Shimane], Sizuoka [Shizuoka], Tiba [Chiba], Tokusima [Tokushima], Tôkyô [Tokyo], Totigi [Tochigi], Tottori, Toyama, Wakayama, Yamagata, Yamaguti [Yamaguchi], Yamanasi [Yamanashi],